Lee Hinton White 2 Stripe
Shayaan Shabaz White 1 Stripe
Wahat Shabaz White 1 Stripe